START.....ORTOPEDISK MEDICIN.....STYRELSE.....FORSKNINGSANSLAG.....ANSÖKAN  
       
 
 

FORSKNINGSANSLAG
Forskningsanslag utdelas minst vart tredje år.

Anslag kan sökas för:
- förlorade löneförmåner i samband med forskning
- sökandens direkta utgifter för projektet (medarbetare, utrustning, driftmedel)
- studiebesök med anknytning till forskningsprojektet
- deltagande i kongress med anknytning till forskningsprojektet

Ansökan värderas med avseende på projektets kvalitet och ortopedmedicinska relevans och sökandes kompetens och möjlighet att genomföra projektet.

Det är viktigt att ansökningarna ifylls noggrant enligt anvisningarna på blanketten
och ingives i fem exemplar inklusive bilagor (även dessa i fem exemplar).
Om fem exemplar inte skickas in kommer ansökan inte att bedömas.

De som får anslag kommer att meddelas detta senast under april månad 2019.
Beviljade medel betalas ut i början på juli 2019.

Projekt, för vilka anslag beviljats, redovisas skriftligen till styrelsens ledamot
Anne Sundén allra senast två år efter att medel utbetalts.